Mały katechizm

   

 

   
   

Mały katechizm - wersja do pobrania dla uczniów.  

   
   

Akt wiary
Akt nadziei
Akt miłości
Akt żalu
Modlitwa do Anioła Stróża
Modlitwa Pańska
Pozdrowienie Anielskie
Pod Twoją obronę
Skład Apostolski
Chwała Ojcu
Tajemnice różańca
Droga krzyżowa
Dwa przykazania miłości
Dziesięć Przykazań Bożych
Pięć przykazań kościelnych
Siedem sakramentów świętych
Uczynki miłosierne co do duszy
Uczynki miłosierne co do ciała
Siedem grzechów głównych
Ostateczne rzeczy człowieka
Trzy cnoty boskie
Cztery cnoty główne
Osiem błogosławieństw
Siedem darów Ducha Świętego
Główne prawdy wiary
Najprzedniejsze dobre uczynki
Pięć warunków dobrej spowiedzi
Dwanaście owoców ducha świętego
Grzechy wołające o pomstę do nieba
Grzechy przeciw Duchowi Świętemu
Grzechy cudze
 
   
   

 Akt wiary

   
   


Wierzę w Ciebie, Boże żywy,
W Trójcy jedyny, prawdziwy.
Wierzę, coś objawił, Boże.
Twe słowo mylić nie może.

   
   

Wróć do spisu

   
   

 Akt nadziei

   
   


Ufam Tobie, boś Ty wierny,
Wszechmocny i miłosierny.
Dasz mi grzechów odpuszczenie,
Łaskę i wieczne zbawienie.

   
   

Wróć do spisu

   
   

 Akt miłości

   
   


Boże, choć Cię nie pojmuję,
Jednak nad wszystko miłuję,
Nad wszystko, co jest stworzone,
Boś Ty dobro nieskończone.

   
   

Wróć do spisu

   
   

 Akt żalu

   
   


Ach, żałuję za me złości
Jedynie dla Twej miłości.
Bądź miłościw mnie, grzesznemu,
Dla Ciebie odpuszczam bliźniemu.

   
   

Wróć do spisu

   
   

 Modlitwa do Anioła Stróża

   
   


Aniele Boży, Stróżu mój,
Ty zawsze przy mnie stój.
Rano, wieczór, we dnie, w nocy
bądź mi zawsze ku pomocy.
Strzeż duszy, ciała mego
i zaprowadź mnie do żywota wiecznego.
Amen

 

   
   

Wróć do spisu

   
   

 Modlitwa Pańska

   
   


Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje,
przyjdź królestwo Twoje,
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj.
I odpuść nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
I nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.
Amen.

   
   

Wróć do spisu

   
   

 Pozdrowienie Anielskie

   
   


Zdrowaś Maryjo, łaski pełna,
Pan z tobą.
Błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża,
módl się za nami grzesznymi,
teraz i w godzinę śmierci naszej.
Amen.

 

   
   

Wróć do spisu

   
   

 Pod Twoją obronę

   
   


Pod Twoją obronę uciekamy się,
święta Boża Rodzicielko,
naszymi prośbami racz nie gardzić
w potrzebach naszych,
ale od wszelakich złych przygód
racz nas zawsze wybawiać,
Panno chwalebna i błogosławiona.
O Pani nasza, Orędowniczko nasza,
Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza.
Z Synem swoim nas pojednaj,
Synowi swojemu nas polecaj,
swojemu Synowi nas oddawaj.

 

   
   

Wróć do spisu

   
   

  Skład Apostolski

   
   


Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego,
Stworzyciela nieba i ziemi,
i w Jezusa Chrystusa,
Syna Jego Jedynego, Pana naszego,
który się począł z Ducha Świętego,
narodził się z Maryi Panny,
umęczon pod Ponckim Piłatem,
ukrzyżowan, umarł i pogrzebion,
zstąpił do piekieł,
trzeciego dnia zmartwychwstał,
wstąpił na niebiosa,
siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego,
stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych.
Wierzę w Ducha Świętego,
święty Kościół powszechny,
świętych obcowanie,
grzechów odpuszczenie,
ciała zmartwychwstanie,
żywot wieczny.
Amen.

   
   

Wróć do spisu

   
   

  Chwała Ojcu

   
   


Chwała Ojcu i Synowi,
i Duchowi Świętemu,
jak była na początku,
teraz i zawsze,
i na wieki wieków.
Amen.

   
   

Wróć do spisu

   
   

  Tajemnice róźańca

   
   

 
Część pierwsza - tajemnice radosne
1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
2. Nawiedzenie świętej Elżbiety
3. Narodzenie Pana Jezusa.
4. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
5. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni

Część druga - tajemnice światła
1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
2. Objawienie się Pana Jezusa w Kanie Galilejskiej
3. Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia
4. Przemienienie Pańskie na górze Tabor
5. Ustanowienie Eucharystii

Część trzecia - tajemnice bolesne
1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
2. Biczowanie Pana Jezusa
3. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
4. Dźwiganie krzyża na Kalwarię
5. Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa

Część czwarta - tajemnice chwalebne
1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa 
2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa
3. Zesłanie Ducha Świętego
4. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
5. Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi.

   
   

Wróć do spisu

   
   

  Droga krzyżowa

   
   


1.   Pan Jezus skazany na śmierć.
2.   Pan Jezus bierze krzyż na ramiona.
3.   Pan Jezus upada pod krzyżem po raz pierwszy.
4,   Pan Jezus spotyka swą Matkę.
5.   Szymon z Cyreny pomaga nieść krzyż Panu Jezusowi.
6.   Święta Weronika ociera twarz Pana Jezusa.
7.   Pan Jezus upada pod krzyżem po raz drugi.
8.   Pan Jezus pociesza płaczące niewiasty.
9.   Pan Jezus upada pod krzyżem po raz trzeci.
10. Pan Jezus z szat obnażony.
11. Pan Jezus przybity do krzyża.
12. Pan Jezus umiera na krzyżu.
13. Pan Jezus zdjęty z krzyża.
14  Pan Jezus złożony do grobu.

   
   

Wróć do spisu do spisu

   
   

  Dwa przykazania miłości

   
   


1. Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego,
    z całej  duszy swojej  i ze wszystkich sił swoich.
2. Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego.

   
   

Wróć do spisu

   
   

  Dziesięć Przykazań Bożych

   
   


Jam jest Pan Bóg twój, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.
1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.
2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno.
3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
4. Czcij ojca swego i matkę swoją.
5. Nie zabijaj.
6. Nie cudzołóż.
7. Nie kradnij.
8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.
10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

   
   

Wróć do spisu

   
   

 Pięć przykazań kościelnych

   
   


1. W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac
    niekoniecznych.
2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.
3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą.
4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w czasie
    Wielkiego Postu powstrzymywać się od udziału w zabawach.
5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

 

   
   

Wróć do spisu

   
   

 Siedem sakramentów świętych

   
   


1. Chrzest.
2. Bierzmowanie.
3. Najświętszy Sakrament.
4. Pokuta i pojednanie.
5. Namaszczenie chorych.
6. Sakrament święceń.
7. Małżeństwo.

 

   
   

Wróć do spisu

   
   

 Uczynki miłosierne co do duszy

   
   


1. Grzeszących upominać.
2. Nieumiejętnych pouczać.
3. Wątpiącym dobrze radzić.
4. Strapionych pocieszać.
5. Krzywdy cierpliwie znosić.
6. Urazy chętnie darować.
7. Modlić się za żywych i umarłych.

   
   

Wróć do spisu

   
   

 Uczynki miłosierne co do ciała

   
   


1. Głodnych nakarmić.
2. Spragnionych napoić.
3. Nagich przyodziać.
4. Podróżnych w dom przyjąć.
5. Więźniów pocieszać.
6. Chorych nawiedzać.
7. Umarłych grzebać.

   
   

Wróć do spisu

   
   

 Siedem grzechów głównych

   
   


1. Pycha.
2. Chciwość.
3. Nieczystość.
4. Zazdrość.
5. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu.
6. Gniew.
7. Lenistwo.

   
   

Wróć do spisu

   
   

 Ostateczne rzeczy człowieka

   
   


1. Śmierć.
2. Sąd Boży.
3. Niebo albo piekło.

   
   

Wróć do spisu

   
   

 Trzy cnoty boskie

   
   


1. Wiara.
2. Nadzieja.
3. Miłość.

   
   

Wróć do spisu

   
   

 Cztery cnoty główne

   
   


1. Roztropność.
2. Sprawiedliwość.
3. Umiarkowanie.
4. Męstwo.

   
   

Wróć do spisu

   
   

 Osiem błogosławieństw

   
   


1. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
2. Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni.
3. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
4. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
5. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
6. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
7. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
8. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich
    należy królestwo niebieskie.

   
   

Wróć do spisu

   
   

 Siedem darów Ducha Świętego

   
   


1. Mądrość.
2. Rozum.
3. Rada.
4. Męstwo.
5. Umiejętność.
6. Pobożność.
7. Bojaźń Boża.

   
   

Wróć do spisu

   
   

  Główne prawdy wiary

   
   


1. Jest jeden Bóg.
2. Bóg jest Sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze.
3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.
4. Syn Boży stał się człowiekiem,
    umarł na krzyżu i zmartwychwstał dla naszego zbawienia.
5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna.
6. Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

   
   

Wróć do spisu

   
   

 Najprzedniejsze dobre uczynki

   
   


1. Modlitwa.
2. Post.
3. Jałmużna.

   
   

Wróć do spisu

   
   

 Pięć warunków dobrej spowiedzi

   
   


1. Rachunek sumienia.
2. Żal za grzechy.
3. Mocne postanowienie poprawy.
4. Szczera spowiedź
5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu

   
   

Wróć do spisu

   
   

 Dwanaście owoców Ducha Świętego

   
   


1.  Miłość.
2.  Radość.
3.  Pokój.
4.  Cierpliwość.
5.  Uprzejmość.
6.  Dobroć.
7.  Wspaniałomyślność.
8.  Łaskawość,
9.  Wierność.
10. Skromność.
11. Wstrzemięźliwość.
12. Czystość.

   
   

Wróć do spisu

   
   

 Grzechy wołające o pomstę do nieba

   
   


1. Umyślne zabójstwo.
2. Grzech sodomski.
3. Uciskanie ubogich, wdów i sierot.
4. Zatrzymanie zapłaty pracownikom.

   
   

Wróć do spisu

   
   

 Grzechy przeciwko Duchowi Świętemu

   
   


1. Grzeszyć licząc zuchwale na miłosierdzie Boże.
2. Rozpaczać albo wątpić w miłosierdzie Boże.
3. Sprzeciwiać się uznanej prawdzie chrześcijańskiej.
4. Zazdrościć bliźniemu łaski Bożej.
5. Mieć zatwardziałe serce wobec zbawiennych napomnień.
6. Aż do śmierci odkładać pokutę i nawrócenie.

   
   

Wróć do spisu

   
   

 Grzechy cudze

   
   


1. Namawiać kogoś do grzechu.
2. Nakazywać grzech.
3. Zezwalać na grzech.
4. Pobudzać do grzechu.
5. Pochwalać grzech drugiego.
6. Milczeć, gdy ktoś grzeszy.
7. Nie karać za grzech.
8. Pomagać do grzechu.
9. Usprawiedliwiać czyjś grzech.

   
   

Wróć do spisu